Sisältöön »
 
dsc-2348.jpg
 
Hakijalle

Tällainen on Someron lukio

Someron lukio toimii Kiiruun koulukeskuksessa Someron keskustassa osoitteessa Kiiruuntie 4. Lukiossa työskentelee noin 140 opiskelijaa.

Toiminta-ajatus

Someron lukio kannustaa opiskelijoitaan kasvamaan tiedostaviksi, itsenäisesti ajatteleviksi, vastuuntuntoisiksi ja luoviksi tulevaisuuden ihmisiksi.

Tässä kasvussa korostuvat lukion perinteeseen nojautuvat jokaisen ikäluokan uudistamat arvot: vapaus ja avoimuus, vastuu ja välittäminen, toisten kunnioittaminen ja yhdessä tuloksiin pääseminen.

Oppimiskäsitys

Oppiminen on tiedon luomista opiskelijan omasta tietorakenteesta käsin; se on opiskelijan oman kokemusmaailman uudelleen organisointia, jatkuvaa rakentamista, opiskelijassa itsessään olevan tiedon syventämistä uudeksi tiedoksi, joka kehittyy tietoisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tehokas opettaminen on näin ennen kaikkea myönteisen sisäisen oppimishalun synnyttämistä, opiskelijan ohjaamista aktiiviseen tiedon prosessointiin ja oppimisympäristön luomista aktiivista opiskelua tukevaksi.

Oppiminen koostuu aina kokonaisuuksista. Yksittäinen tieto on osa laajempaa kokonaisuutta. Tieto on muuttuvaa, ja oppiminen on sidoksissa opiskelijan tämänhetkiseen aktiivisuuteen ja aikaisempaan tietorakenteeseen.

Opiskeluympäristö

Lukion opiskelijaa ohjataan itsenäiseen tiedonhakuun, luovien ongelmanratkaisujen tekemiseen ja omatoimisuuteen, jotta opiskelija pystyy uusissa, epävarmoissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa toimimaan tässä muuttuneessa tilanteessa riittämättömilläkin tiedoilla itsenäisesti ja toisten kanssa yhteistyössä.

Opiskelijaa tuetaan kasvamaan mahdollisuuksiensa äärille ja olemaan valmis elämän tarjoamiin haasteisiin.

Lukion painotukset

Someron lukion monet koulukohtaiset syventävät kurssit sekä soveltavat kurssit antavat opiskelijalle loistavan mahdollisuuden kehittää taiteellista ilmaisuaan ja etsiä sekä vahvistaa omaa identiteettiään taiteen avulla.

Someron lukio tarjoaa opiskeltavaksi kuusi teatteritaiteen kurssia ja mahdollisuuden valtakunnallisen teatteritaiteen lukiodiplomin suorittamiseen. Opiskelija voi suorittaa valtakunnalliset lukiodiplomit myös musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa.

Lisäksi opiskelijan valmiuksia ilmaista itseään erilaisissa esiintymis- ja kommunikointitilanteissa tukevat äidinkielen 7. kurssi ja mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe.

Ympärillä olevan maailman kokeelliseen tutkimiseen houkuttelevat luonnontieteiden, biologian, kemian ja fysiikan, koulukohtaiset syventävät kurssit.

Ihmisen ja maailman pohtimiseen ohjaavat psykologian ja filosofian koulukohtaiset kurssit.

Kaikki opiskelijat suorittavat alussa TVT-kurssin, jolla opiskelija saa tarpeelliset tietotekniset taidot suoriutuakseen koejärjestelmästä ja oppimisympäristöissä.

Pitkässä matematiikassa on koulukohtaisia kursseja 4 kpl, joilla voi syventää osaamistaan.