Sisältöön »
 
dsc-2343.jpg
 
 
Opiskelijalle

Opiskelu Someron lukiossa

Someron lukio toimii luokattomana oppilaitoksena. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä.

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä yhteensä vähintään 75 kurssia. 

Opiskelijan on opiskeltava joko opetukseen osallistuen tai itsenäisesti Someron lukiossa tai muissa oppilaitoksissa vähintään kolme kurssia kussakin jaksossa, ellei hänelle ole myönnetty lupaa keskeyttää opintojaan määräajaksi tai ellei rehtori ole antanut perustellusta syystä lupaa opiskella jossain jaksossa kolmea kurssia vähäisempää kurssimäärää.


Miten lukiossa opiskellaan?

Opiskelu kysyy ammattitaitoa ja opiskelutekniikkaa. Opiskelu vaatii hiljaisuutta ja syventymistä.

Se vaatii myös työntekoa ja nimenomaan säännöllistä työntekoa. Työnteon määrä ei ole tärkeintä, vaan sen oikea-aikaisuus ja säännöllisyys. Eläminen mukana tässä päivässä ja tällä oppitunnilla on tuloksellista opiskelua. Ilman säännöllistä työskentelyä opiskeltavien asioiden ymmärtävä seuraaminen oppitunneilla estyy ja uuden oppimisen ilo vaihtuu vain jälkikäteen tapahtuvaksi päähän pänttäämisen vaivaksi.

Tämän vuoksi opiskeluun lukiossa kuuluvat ainakin seuraavat seikat:

Lukio-opinnoissa pyrit löytämään tietoja, joista voit rakentaa omaa maailmankuvaasi. Samalla harjoitut oppimisen taitoihin. Niiden turvin joudut toimimaan muuttuvassa maailmassa.

 
 

Someron lukion opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmasta löydät kurssien sisällöt ja tavoitteet sekä toteutettavien kurssien tarkat kurssikuvaukset.


AINEVALINTAKORTTI:

Ainevalintakortin avulla voit suunnitella omia opintojasi. Ainevalintakortin avulla näet myös, minä vuonna mikäkin kurssi on suositeltu suoritettavaksi.


Someron lukion tuntijako

Oppiaine tai aineryhmäPakolliset kurssitSyventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määräKoulukohtaiset syventävät kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus632
perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)
621
perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)
521
muut kielet
9
matematiikka, pitkä oppimäärä1033
matematiikka, lyhyt oppimäärä622
Biologia231
Maantiede13
Fysiikka163
Kemia142
Uskonto (ev.lut.) tai uskonto (ortod.) tai elämänkatsomustieto24
Filosofia22
Psykologia142
Historia331/2
Yhteiskuntaoppi312
Liikunta234
Musiikki1-233
Kuvataide1-233
Terveystieto12
Opinto-ohjaus2

Yhteensä47-51vähintään 10

Someron lukion soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit ammatillisissa oppilaitoksissa
(Salon ammatti-instituutti, Livian ammattiopisto / Maaseutuopisto Tuorla)

Kurssit yhteensä vähintään 75

 
 

Vuosikalenteri ja kokeet

Syyslukukausi KE 11.8.2021 – KE 22.12.2021

Jakso I: 11.8–21.9.2021 (koeviikko to ?– ke ?)
Jakso II: 22.9.–9.11.2021 (koeviikko ke ?– ti ?)
Jakso III: 10.11.–22.12.2021 (koeviikko ti ?– ma ?)
Syysloma ma ?- pe?

Kevätlukukausi MA 10.1.2022 – la 4.6.2022

Jakso IV: 10.1.– 18.2.2022 (koeviikko ykköset to ?- ke?
 kakkoset ke ? – ti ?)
Jakso V: 28.2.– 14.4.2022 (koeviikko to ?– ke ?)
Jakso VI: 19.4.– 4.6.2022 (koeviikko ke ?– ti ?)
Talviloma ma ?- pe ?

Koeviikkokäytäntö

Kurssikokeet pidetään yleensä kurssin päättyessä. Koeviikko järjestetään jakson viimeisinä työpäivinä. Kurssin koe pidetään pääsääntöisesti sinä viikonpäivänä, jolloin kurssille on varattu aamupäivän kaksoistunti. Jakso jakaantuu siis työskentelyaikaan ja koeviikkoon. Jo ennen koeviikkoa voi olla kokeen osasuorituksia esim. kielissä kuuntelukokeita. 

Koeviikolla olevat kokeet (ja myös tunnit 9-11, vaikka niillä ei olisi koetta) pidetään klo 9.00-11.30. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.10. Ruokailun jälkeen pidetään työjärjestyksessä olevasta kaksoistunnista loppuosa klo 12.00-13.00. Tämä tunti on ns. pohjatunti seuraavan päivän kokeelle. Pohjatunnilla yleensä kerrataan vielä kurssin keskeiset asiat. Koulupäivä päättyy pohjatunnin jälkeen. Tämän jälkeen opettajilla on mahdollisuus pitää esim. tukiopetusta. 

Ensimmäistä koetta edeltävän iltapäivän oppitunnit pidetään työjärjestyksen mukaan. Koeviikon viimeisen päivän iltapäivän tunnit on varattu lukion yhteiselle toiminnalle ja opinto-ohjaukselle. Viimeisen koepäivän tunnit päättyvät aina siis klo 15.00. Näiden tuntien sisällöstä ilmoitetaan aina erikseen.

Uusintakokeet

Uusintakokeessa voi yrittää korottaa hylättyä arvosanaa opetukseen osallistumatta kerran tai tehdä kokeen, josta on ollut hyväksyttävästä syystä poissa koeviikolla sekä tehdä itsenäiseen suoritukseen kuuluvan kurssikokeen. Hyväksytyn kokeen saa uusia vain painavasta syystä opettajan luvalla. Kaikkiin uusintakokeisiin on aina ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen tapahtuu wilman tiedotteissa olevasta linkistä.

Lukuvuoden muuta ohjelmaa

 
 

Päivittäinen työaika ja tuntikaavio

 
 

Opintojen ohjaus ja opiskeluhuolto

Ryhmänohjaaja eli Roope

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka kannustaa ja ohjaa opiskelijoitaan lukio-opintojen ajan. Ryhmänohjaajan tehtävä on seurata ryhmäläistensä kurssikertymää ja poissaoloja. Hän huolehtii myös yhteyksistä huoltajiin ja opiskelijahuoltoryhmään. Ryhmänohjaaja pitää roopevartit ja huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta ryhmälleen.

Ryhmänohjaus eli roopevartti

Ryhmänohjausta järjestetään torstaisin klo 10.40-10.55. Roopevartit ovat osa OP1-kurssia ja niihin osallistuminen on kaikille pakollista päivän lukujärjestyksestä riippumatta. Ohjauksissa käsitellään lukion ajankohtaisia asioita, joten läsnäolo on senkin vuoksi tärkeää.

Ryhmänohjaajat 2020 – 2021

Opinto-ohjaaja eli opo

Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä muiden ohjaajien kanssa. Hän on päävastuussa opinto-ohjauksen kokonaissuunnittelusta. Opinto-ohjaajan päätehtävä on opiskelun, elämänsuunnittelun ja uravalinnan ohjaus. Someron lukiossa opona toimii Heini Kelosaari.

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen ydintehtävä on henkilökohtainen ohjaus. Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on, että jokainen lukiolainen tapaa opinto-ohjaajan vähintään kerran vuodessa. Henkilökohtaisten tapaamisten tarkoituksena on lukioaikaisen opintosuunnitelman jatkuva päivittäminen, persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä jatko-opintoihin ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvien asioiden käsittely.  

Opinto-ohjauksen pakolliset kurssit toteutetaan pääsääntöisesti luokkamuotoisena lähiopetuksena. Tunnit pidetään yleensä tiistaisin klo 10.40 - 11.10. Opinto-ohjaaja tiedottaa erikseen tuntien pitämisestä wilmassa. Sisällöt määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Opiskeluhuolto

Kaikissa Someron kouluissa toimivat koulukohtaiset yksilölliset ja yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät. Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Sen tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon erityispalveluita Somerolla ovat koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.  Somerolla oppilasmäärät yhtä koulupsykologia ja -kuraattoria ja kohden ovat pysyneet lain määräämällä tasolla.  Tämän johdosta koulupsykologin ja – kuraattorin apu on nopeasti oppilaiden ja perheiden saatavilla. 

Koulukuraattori

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella/nuorella on vaikeuksia esim. koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai hänen elämässään tapahtuu muutos. Ennaltaehkäisevä ja tukea antava mielenterveystyö on osa kuraattorin tehtäväkuvaa. Lisäksi siihen kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön tukeminen. 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja oppilaan hyvinvoinnin arviointia. Arvioinnin pohjalta koulupsykologi suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa sekä seuraa niiden vaikutusta oppilaan koulunkäyntiin. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa jatkotutkimuksiin. 

Lapsiperhepsykologi

Lapsiperhepsykologi hoitaa Someron kaupungin sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa. Lapsiperhepsykologi tukee tapaamisin ja kotikäynnein lapsen, nuoren tai perheen psykososiaalista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee ja korjaa ongelmia. Lapsiperhepsykologin tehtäviin kuuluvat mm. lasten ja nuorten kognitiiviset ja tunne-elämän arvioinnit sekä sosio-emotionaalisen kehityksen ja psyykkisen tuentarpeenarvioinnit. Lapsiperhepsykologin vastaanotto sijaitsee sosiaalitoimiston tiloissa, kouluilla ja päiväkodeissa.

 
 

Oppiaineen eri kurssien suorittaminen ja etenemiseste

Opiskelija sopii kurssin opettajan kanssa kurssin suorittamistavasta.

Kurssi suoritetaan

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä; mikäli opiskelija toistuvasti on ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, hänet voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut kurssin opiskelun.

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana (5). Tällöin siitä annetaan kurssisuoritus. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä. Kesken oleva kurssisuoritus merkitään jaksotodistukseen osallistumismerkinnällä (O = osallistunut). Kesken oleva kurssi tulee suorittaa loppuun viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisenä uusintakuulustelupäivänä. Tämän jälkeen keskeneräiset kurssisuoritukset poistuvat ja kesken jääneen kurssin suorittaminen pitää aloittaa alusta. Poikkeuksena abien syksyllä tulleet O- merkinnät pakollisista kursseista poistuvat tammikuun lopussa. Keväällä valmistuvien kaikki O-merkinnät poistuvat huhtikuun lopussa. Syksyllä valmistuvien kaikki O-merkinnät poistuvat lokakuun lopussa.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy kurssiarvosanojen perusteella. Oppiaineen oppimäärän lopullinen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään:

Oppiaineen oppimäärään etenemiseste on voimassa tilanteessa, jossa oppiaineessa on 1 nelonen enemmän kuin oppimäärään saa maksimissaan jäädä. 

Lukion oppimäärän opiskelija on suorittanut silloin, kun hän on suorittanut valitsemiensa kaikkien oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä täyttyy.  

Päättötodistus annetaan lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus. Todistuksen voi saada myös yhden tai useamman oppiaineen lukion oppimäärän suorittamisesta.

Oppiaineen päättöarvosanaa (myös hylättyä) on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa päättöarvioinnin keskiarvon mukaista arvosanaa enintään yhdellä numerolla. Jos opiskelija on tyytymätön päättöarviointiin, hän voi pyytää arvioinnin uusimista. 

Suoritusmerkintä: Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

 
 

Kurssisisällöt
 
 

Arviointi

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Opiskelijaa ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin.

Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Arvostelu perustuu opetus-suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.

 
 

Oppikirjat ja läppärit

Maksuttomuuden piiriin kuuluville opiskelijoille lukio hankkii opiskeluvälineet (läppäri tarvittavine ohjelmineen sekä oppikirjat).

Maksuttomuudeen piiriin kuulumattomat opiskelijat ovat vastuussa itse oppikirjojen ja muiden opinnoissa tarvittavien välineiden hankinnasta. Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavien kanssa voidaan kirjojen osalta opiskelijan halutessa sopia järjestelystä, jossa koulu hankkii kirjat maksua vastaan. Oppikirjat tulee olla mukana kurssilla, jotta opintojen eteneminen olisi mahdollista. Kaikkiin kirjoihin käy myös digiversio.

Ylioppilaskirjoitukset ja kokeet ovat sähköisiä

 
 

Järjestyssäännöt

 
 

Poissaolot

Someron lukion poissaolosäännöt perustuvat lukiolain 25 pykälään. Sen mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

Mikäli sinulla on etukäteen tiedossa este opintoihin osallistumiseen, tulee sinun hakea lupaa olla osallistumatta opetukseen. Ryhmäohjaaja myöntää luvan kolmeenpäivään asti, Rehtori taas sitä pitempiin poissaoloihin (anottava erillisellä lomakkeella).

Poissaolojen selvittäminen

Poissaolo tulee selvittää Wilmaan saman päivän kuluessa. Poissaolon selvityksen yhteydessä on merkittävä poissaolon syy Wilman lisätietoja -kenttään. Alaikäisen poissaolon selvittää huoltaja. Kaikki poissaolot on selvitettävä.

Kurssin keskeytyminen

Opiskelijan kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos hänen poissaolonsa jatkuvat varoituksen jälkeen, eikä poissaoloista ole hyväksyttäviä esim. terveydenhuollon ammattilaisen todistuksia.

 
 

Plagiointi ja lunttaus

Plagiointi

Tehdessäsi tutkielmia ja muita kirjallisia esityksiä, sinun tulee aina merkitä tuotokseen käyttämäsi lähteet. Mikäli esität tuotosta omanasi ja se paljastuu toisen tekemäksi (esim. toiselta opiskelijan työ tai internetistä lainatuksi), se luokitellaan petokseksi. Kyseinen osa kurssityötäsi mitätöidään ja joudut tekemään sen uudestaan sekä sinulle tulee rehtorin toimesta kirjallinen varoitus. Toinen varoitus voi johtaa määräaikaiseen erottamiseen koulusta.

Lunttaus

Koesuorituksen tulee perustua omaan osaamiseen ja muistiin. Jos huomataan opiskelijan ottaneen tietoja muualta (esim. toinen opiskelija, muistiinpanot tai internet), annetaan kyseisestä kokeesta arvosanaksi 4. Rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Toinen varoitus (lunttaus/plagiointi) voi johtaa määräaikaiseen erottamiseen koulusta.
 
 

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Oppimäärään kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakollisia kursseja on 47–51 riippuen siitä, onko opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Kurssimäärän tulee sisältää vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

Koulun ulkopuoliset kurssit

Rehtori päättää muissa oppilaitoksissa ja vapaa-ajan harrastustoiminnassa lukion aikana suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta lukion oppimäärään.

Lukion vähimmäiskurssimäärään (75 kurssia) hyväksytään opetussuunnitelmaan kuulumattomista kursseista korkeintaan 2, mm. hygieniapassi ja autokoulussa suoritettu auton ajokortti. Vähimmäiskurssimäärän ylittävissä kursseissa voi olla useampia ulkopuolisia kursseja.

 
 

Ylioppilastutkinto

Pakolliset kokeet (4 kpl):

Äidinkieli on kaikille yhteisesti pakollinen.

Lisäksi kolme pakollista on valittava seuraavien kokeiden joukosta:
ruotsin kieli / vieras kieli / matematiikka / reaaliaineen koe.

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eritason kokeet. Kokelaan on vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa suori­tettavavaativampi koe.

Ylimääräiset kokeet

Lisäksi kokelas voi kirjoittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.

Osallistumisoikeus

Kokelaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit; vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen kokelas voi osallistua, kun hän opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN KOEPÄIVÄT

Koepäivät löytyvät YTL sivuilta Koepäivät

Lisätietoa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta

 
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Salon ja sen lähialueen toisen asteen koulutustarjonta

Studentum on Pohjoismaiden käytetyin hakupalvelu lukionjälkeisille opinnoille. Sivusto käsittää laajan tarjonnan erilaisia lukion jälkeisiä koulutusmahdollisuuksia ympäri Suomen.

Koulutus.fi on työelämän koulutusten tieto- ja hakupalvelu netissä. Sivusto toimii eri työelämän alojen kouluttajien ja koulutusta etsivien kohtauspaikkana sisältäen tietoa useista sadoista kursseista ja kouluttajista valtakunnan laajuisesti.

www.koulutus.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Muita linkkejä:

 
 

Lukion opettajat ja muu henkilökunta

Puhelinnumeroita 

Sähköposti opettajille: etunimi.sukunimi@somero.fi

Sähköposti rehtorille: someron.lukio@somero.fi

Koulussamme on käytössä wilma, jonka kautta voi myös laittaa viestiä.