Sisältöön »
 
dsc-2343.jpg
 
 
Opiskelijalle
 

Opiskelu 
 

Lukion suorittaminen

Someron lukio toimii luokattomana oppilaitoksena. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä.

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä yhteensä vähintään 75 kurssia.

Opiskelijan on opiskeltava joko opetukseen osallistuen tai itsenäisesti Someron lukiossa tai muissa oppilaitoksissa vähintään kolme kurssia kussakin jaksossa, ellei hänelle ole myönnetty lupaa keskeyttää opintojaan määräajaksi tai ellei rehtori ole antanut perustellusta syystä lupaa opiskella jossain jaksossa kolmea kurssia vähäisempää kurssimäärää.

 
 

Miten lukiossa opiskellaan

Opiskelu kysyy ammattitaitoa ja opiskelutekniikkaa. Opiskelu vaatii hiljaisuutta ja syventymistä. Se vaatii myös työntekoa ja nimenomaan säännöllistä työntekoa. Työnteon määrä ei ole tärkeintä, vaan sen oikea-aikaisuus ja säännöllisyys. Eläminen mukana tässä päivässä ja tällä oppitunnilla on tuloksellista opiskelua. Ilman säännöllistä työskentelyä opiskeltavien asioiden ymmärtävä seuraaminen oppitunneilla estyy ja uuden oppimisen ilo vaihtuu vain jälkikäteen tapahtuvaksi päähän pänttäämisen vaivaksi.

Tämän vuoksi opiskeluun lukiossa kuuluvat ainakin seuraavat seikat:

Lukio-opinnoissa pyrit löytämään tietoja, joista voit rakentaa omaa maailmankuvaasi. Samalla harjoitat oppimisen taitoihin. Niiden turvin joudut toimimaan muuttuvassa maailmassa.

 

Lukuvuoden kalenteri

Syyslukukausi TO 8.8.2019 – pe 20.12.2019

Jakso I: 8.8–18.9.2019 (koeviikko to 12.9. – ke 18.9.2019)
Jakso II: 19.9.–6.11.2019 (koeviikko to 31.10. – ke 6.11.2019)
Jakso III: 7.11.–20.12.2019 (koeviikko pe 13.12. – to 19.12.2019)
Syysloma ma 14.10.2019 - pe 18.10.2019

Kevätlukukausi ti 7.1.2020 – la 30.5.2020

Jakso IV: ti 7.1.– pe 14.2.2020 (koeviikko ykköset to 6.2. - ke 12.2.2020,
kakkoset ke 5.2. – ti 11.2.2020)
Jakso V: ma 24.2.– ti 7.4.2020 (koeviikko ke 1.4. – ti 7.4.2020)
Jakso VI: ke 8.4.– la 30.5.2020 (koeviikko ti 19.5. – ti 26.5.2020)
Talviloma ma 17.2.2020 - pe 21.2.2020

Uusintakokeet:

ti 21.1. klo 15, ilmoittautuminen päättyy to 16.1.

ma 24.2. klo 15, ilmoittautuminen päättyy to 13.2.

ti 17.3. klo 15, ilmoittautuminen päättyy ti 10.3.

ti 5.5. klo 15, ilmoittautuminen päättyy ti 28.4.

ma 8.6. klo 9, ilmoittautuminen päättyy to 4.6. 

Karonkka ke 12.2. (yleisöesitykset to 13.2.)

Penkkaripäivä to 13.2.

Vanhojen päivä  pe 14.2.

Toimintailtapäivä  ti 26.5.

2lk TET  ke 27.5. ja to 28.5.

Lukuvuoden päätösjuhla (yo)  la 30.5. klo 10

 

Someron lukion opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmasta löydät kurssien sisällöt ja tavoitteet sekä toteutettavien kurssien tarkat kurssikuvaukset.

Opetussuunnitelman ainevalintakortit opintojen suunnittelun apuna

Ainevalintakortin avulla voit suunnitella omia opintojasi. Ainevalintakortin avulla näet myös, minä vuonna mikäkin kurssi on suositeltu suoritettavaksi.

 

Someron lukion tuntijako

Oppiaine tai aineryhmäPakolliset kurssitSyventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määräKoulukohtaiset syventävät kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus632
perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)
621
perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)
521
muut kielet
9
matematiikka, pitkä oppimäärä1033
matematiikka, lyhyt oppimäärä622
Biologia231
Maantiede13
Fysiikka163
Kemia142
Uskonto (ev.lut.) tai uskonto (ortod.) tai elämänkatsomustieto24
Filosofia22
Psykologia142
Historia331/2
Yhteiskuntaoppi312
Liikunta234
Musiikki1-233
Kuvataide1-233
Terveystieto12
Opinto-ohjaus2

Yhteensä47-51vähintään 10

Someron lukion soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit ammatillisissa oppilaitoksissa
(Salon ammatti-instituutti, Livian ammattiopisto / Maaseutuopisto Tuorla)

Kurssit yhteensä vähintään 75

 
 

Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa Someron lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, vaan opis­ke­li­jat kuu­luvat tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin. Ryh­mä­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään tors­tai­sin koti­luo­kas­sa. Ryh­män­oh­jaa­ja on tukenasi ja auttaa sinua mielellään kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa! Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si luot­ta­mus­opiskelijaa, jot­ka toi­mi­vat luo­kan yh­teys­hen­ki­löi­nä.

Ohjausryhmät 2019 - 2020

17A Helmi Katriina          

17B Öster Mikko                               

17C Kankaanpää Carita

18A Rietz Sirpa

18B Ryth Tarja

18C Minna Vainio

19A Salo Minna               

19B Lapatonniemi Jarkko 

19C Lindroos Terhi


 
 
 
 

Kurssin suorittaminen

Opiskelija sopii kurssin opettajan kanssa kurssin suorittamistavasta.

Kurssi suoritetaan

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä; mikäli opiskelija toistuvasti on ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, hänet voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut kurssin opiskelun.

 
 
 
 

Koeviikkokäytäntö

Kurssikoe pidetään kurssin päättyessä. Koeviikko järjestetään jakson viimeisinä työpäivinä. Kurssin koe pidetään sinä viikonpäivänä, jolloin kurssille on varattu aamupäivän kaksoistunti.

Jakso jakaantuu siis työskentelyaikaan ja koeviikkoon. Koeviikolla olevat kokeet (ja myös tunnit 9-11, vaikka niillä ei olisi koetta)  pidetään klo 9.00 - 11.30. Ruokailun jälkeen työjärjestyksessä olevasta kaksoistunnista loppuosa klo 12.00-13.00 käytetään seuraavan päivän kokeeseen valmistautumiseen kurssin opettajan johdolla.

Kun opiskelijalla on aamupäivän kurssikokeen jälkeen seuraavana päivänä uusi kurssikoe, hän voi klo 13 jälkeen oman opiskelutottumuksensa nojalla valita, miten ja missä uuteen kokeeseen valmistautuminen on hänelle tehokkainta: hän voi pyytää tukiopetusta, tutkia koealuetta ryhmätyönä koulussa tai mennä keskittymään kotiin.

 
 

Oppiaineen eri kurssien suorittaminen /etenemiseste

Etenemiseste seuraa, mikäli opiskelijalla on henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan jonkin oppiaineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja kuin oppiaineen hyväksytty suoritus sallii (hylättyjä arvosanoja enintään yksi kolmasosa näistä kursseista, kuitenkin korkeintaan neljä kurssia). Yksi hylätty arvosana ei kuitenkaan aiheuta etenemisestettä. Etenemisesteen syntyessä opiskelija ei voi jatkaa kyseisen oppiaineen opiskelua ennen etenemisesteen poistamista.

Hylätyn kurssiarvosanan (4 tai merkintä O) saaneella on oikeus

Perustellusta syystä ja kurssin opettajan tai rehtorin luvalla opiskelija saa osallistua kurssin uusintakuulusteluun toisen kerran.

Hyväksytyn kurssiarvosanan saanut opiskelija saa

Opiskelija voi saada erityisestä syystä (esim. lääkärintodistuksen perusteella)  vapautuksen yhteisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Vapautusta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

 
 

Kurssien uusiminen

Lukuvuosittain järjestetään 6 uusinta- ja suoritustilaisuutta, joissa voi tenttiä oppiaineen kursseja ja oppimääriä sekä suorittaa hyväksyttyjen (opettajan luvalla) ja hylättyjen kurssien uusintakuulusteluja.

Uusintaan on ilmoittauduttava Wilmassa olevan linkin kautta viimeistään viikkoa ennen uusintakuulustelua.

 
 
 

Kurssisisällöt
 
 

Arviointi

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Opiskelijaa ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin.

Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Arvostelu perustuu opetus-suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.

 
 

Oppikirjat ja läppärit

Lukiolainen on vastuussa itse oppikirjojen ja muiden opinnoissa tarvittavien välineiden hankinnasta. Oppikirjat tulee olla mukana kurssilla, jotta opintojen eteneminen olisi mahdollista. Kaikkiin kirjoihin käy myös digiversio.

Someron kaupunki avustaa kaikkia syksyllä 2019 lukio-opintonsa aloittavia tietokoneen hankinnassa 200 eurolla.
 
 

Järjestyssäännöt

 
 

Poissaolot

Someron lukion poissaolosäännöt perustuvat lukiolain 25 pykälään. Sen mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

Mikäli sinulla on etukäteen tiedossa este opintoihin osallistumiseen, tulee sinun hakea lupaa olla osallistumatta opetukseen. Ryhmäohjaaja myöntää luvan kolmeenpäivään asti, Rehtori taas sitä pitempiin poissaoloihin (anottava erillisellä lomakkeella).

Poissaolojen selvittäminen

Poissaolo tulee selvittää Wilmaan saman päivän kuluessa. Poissaolon selvityksen yhteydessä on merkittävä poissaolon syy Wilman lisätietoja -kenttään. Alaikäisen poissaolon selvittää huoltaja. Kaikki poissaolot on selvitettävä.

Kurssin keskeytyminen

Opiskelijan kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos hänen poissaolonsa jatkuvat varoituksen jälkeen, eikä poissaoloista ole hyväksyttäviä esim. terveydenhuollon ammattilaisen todistuksia.

 
 

Plagiointi ja lunttaus

Plagiointi

Tehdessäsi tutkielmia ja muita kirjallisia esityksiä, sinun tulee aina merkitä tuotokseen käyttämäsi lähteet. Mikäli esität tuotosta omanasi ja se paljastuu toisen tekemäksi (esim. toiselta opiskelijan työ tai internetistä lainatuksi), se luokitellaan petokseksi. Kyseinen osa kurssityötäsi mitätöidään ja joudut tekemään sen uudestaan sekä sinulle tulee rehtorin toimesta kirjallinen varoitus. Toinen varoitus voi johtaa määräaikaiseen erottamiseen koulusta.

Lunttaus

Koesuorituksen tulee perustua omaan osaamiseen ja muistiin. Jos huomataan opiskelijan ottaneen tietoja muualta (esim. toinen opiskelija, muistiinpanot tai internet), annetaan kyseisestä kokeesta arvosanaksi 4. Rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Toinen varoitus (lunttaus/plagiointi) voi johtaa määräaikaiseen erottamiseen koulusta.
 
 

Lukion oppimäärän suorittaminen / päättötodistus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan hänen pyynnöstään päättötodistus.

 
 

Ylioppilastutkinto

Pakolliset kokeet (4 kpl):

Äidinkieli on kaikille yhteisesti pakollinen.

Lisäksi kolme pakollista on valittava seuraavien kokeiden joukosta:
ruotsin kieli / vieras kieli / matematiikka / reaaliaineen koe.

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eritason kokeet. Kokelaan on vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa suori­tettavavaativampi koe.

Ylimääräiset kokeet

Lisäksi kokelas voi kirjoittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.

Osallistumisoikeus

Kokelaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit; vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen kokelas voi osallistua, kun hän opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Kokeen uusiminen

Kokelas voi uusia hylätyn pakollisen kokeen kaksi kertaa (välittömästi 3 seur. tutkintokerran aikana).

Hylätyn ylimääräisen kokeen voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa

Hyväksytyn kokeen voi uusia vain kerran, mutta ilman aikarajaa.

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka on hyväksytty ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin ylioppilastutkinnon kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu.

Lisätietoa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta

 
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Salon ja sen lähialueen toisen asteen koulutustarjonta

Studentum on Pohjoismaiden käytetyin hakupalvelu lukionjälkeisille opinnoille. Sivusto käsittää laajan tarjonnan erilaisia lukion jälkeisiä koulutusmahdollisuuksia ympäri Suomen.

Koulutus.fi on työelämän koulutusten tieto- ja hakupalvelu netissä. Sivusto toimii eri työelämän alojen kouluttajien ja koulutusta etsivien kohtauspaikkana sisältäen tietoa useista sadoista kursseista ja kouluttajista valtakunnan laajuisesti.

www.koulutus.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Muita linkkejä: